Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://www.it.braniewo.pl

Punkt Informacji Turystycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Punktu Informacji Turystycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie starsze dokumenty zostały przygotowane zgodnie z wymogami dostępności. Systematycznie będziemy je poprawiać, zastępując niedostępne wersje dostępnymi. Nowe dokumenty przygotowywane są w oparciu o dostępne materiały źródłowe.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku. Po menu można się poruszać dodatkowo klawiszami strzałek w lewo i w prawo oraz w dół i w górę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Ferenc, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 55 644 24 52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Punktu Informacji Turystycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie mieści się przy ul. Katedralnej 7 w budynku trzykondygnacyjnym. W pobliżu wejścia do budynku usytuowany jest parking wraz z wyznaczonym miejscem parkingowym z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia głównego prowadzą dwustopniowe schody wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do holu. Po lewej stronie znajduje się Punkt Informacji Turystycznej. Na parterze znajduje się dostępna bez barier Wypożyczalnia dla Dorosłych. Na I piętrze znajduje się Czytelnia dla Dorosłych, która umożliwia skorzystanie z komputerów i Internetu. Na II piętrze znajduje się Oddział dla Dzieci. Na każde piętro można dostać się schodami (każdy pierwszy i ostatni stopień są oznaczone kontrastowo) lub windą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wewnątrz windy znajduje się wyświetlacz wskazujący numer piętra. Przyciski w windzie posiadają oznaczenia w alfabecie Braille'a. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Istnieje możliwość wejścia na teren budynku z psem asystującym bez żadnych ograniczeń.